Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:42
7005 c14d 500
Reposted fromsavatage savatage viaallay allay
12:35
17:04
15:06
1637 86cb
Reposted frombukoz bukoz viabirke birke
15:05
1548 e968 500
Reposted fromthetemple thetemple viabirke birke
15:00
14:54
17:11
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viawartimenovelty wartimenovelty
17:09
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
17:06

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaeternaljourney eternaljourney
17:05
7965 a303 500
Reposted frommrrru mrrru viaeternaljourney eternaljourney
21:08
6990 2188
21:05
21:04
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
21:03
6510 6f1e 500
Reposted fromgrobson grobson viahormeza hormeza
19:06
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako
21:05
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viapsychicdevil psychicdevil
19:57
Nadzieja - to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— S. King
17:39
Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
Reposted bygreywolfcelmaifrumoslenifcamoglismywszystkoglamorouslittletroublemakerjustonebulletsapnailove-in-vainostatnia-melodiagnoccojoannemquinnenatalie1818
17:27
9454 c8c2
Reposted fromkenji kenji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl